Stadiul realizării Programului de ocupare a forţei de muncă al ANOFM, pentru primele 5 luni ale anului 2016

[28/06/2016]


Anual, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă întocmeşte Programul național de ocupare a forţei de muncă.

Pentru anul 2016, proiectarea programului național de ocupare a avut la bază obiectivele Programului de Guvernare, precum şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene în materie de ocupare în perspectiva Europa 2020, transpuse în Strategia Natională de ocupare 2015 -2020.

Principiul care a stat la baza elaborării programului este accesul egal la servicii de ocupare și măsuri de stimulare a ocupării fără nici un fel de discriminare. Măsurile care se adresează persoanelor aparținând unor categorii dezavantajate pe piața muncii prevăzute de legislația în materie nu constituie discriminare.

Prin Programul naţional de ocupare a forţei de muncă aprobat de către ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, conform H.G. 344/2014,  a fost estimată încadrarea a 360.000 persoane, la nivel naţional.

 

Cele 360.000 persoane ce urmează a fi ocupate şi tipurile de măsuri finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se prezintă astfel:

·      307.670 persoane prin acordarea serviciilor de mediere, din care:

-  205.400 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată,

-  102.270 prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată,

·     42.645 persoane prin acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională;

·     11.180 persoane prin organizarea cursurilor de formare profesională;

·   14.350  persoane prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea şomajului, din care:

-  1.060 - 100% pentru absolvenţii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj,

-  13.290 - 30% pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj,

·         14.880 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor peste 45 ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, din care:

-  14.415 şomeri peste 45 de ani,

-  465 părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale,

·     330 persoane care mai au 5 ani până la pensie;

·     1.885 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă, din care:

-  710 prin încadrarea într-o localitate la o distanţă de peste 50 km faţă de domiciliu,

-  1.175 prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului,

·  6.540 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ, din care:

-    635 absolvenţi ciclul inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii,

- 2.810 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal,

-  3.095 absolvenţi de învăţământ superior,

·      3.485  absolvenţi beneficiari de primă de încadrare;

·   200 persoane prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea persoanelor cu handicap;

·    190 prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;

·      9.085 persoane prin ocuparea temporară a forţei de muncă în lucrări publice de interes comunitar;

·         680 persoane prin încheierea de contracte de solidaritate ;

·         1.335 prin alte măsuri active.

 

I. Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, pentru primele 5 luni ale anului 2016, s-a realizat încadrarea unui număr de 125.960 persoane.

Măsurile de mediere a muncii,  informare şi consiliere profesională, ca măsuri de bază ale serviciului public de ocupare, au o pondere însemnată în totalul măsurilor care au condus la ocupare.

În vederea plasării în muncă, persoanele înregistrate în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă au beneficiat de pachete personalizate de măsuri, fiind cuprinse în una sau mai multe măsuri de stimulare a ocupării.

Astfel, o persoană poate fi evidenţiată atât la mediere, la informare şi consiliere profesională, cât şi la formare profesională sau la una dintre măsurile de subvenţionare, la total, însă, fiind evidenţiată o singură dată.

Prin acordarea serviciilor de mediere s-a realizat ocuparea a 112.451 persoane, din care: 

- 74.920 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă nedeterminată ;

-  37.531 persoane prin medierea pe locuri de muncă pe perioadă determinată.

Una dintre măsurile active de combatere a şomajului, care a fost mereu în atenţia Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, o constituie bursa locurilor de muncă, măsură activă destinată satisfacerii rapide a cererii şi ofertei de forţă de muncă prin confruntare directă.

Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată în 14 aprilie 2016, a avut următoarele rezultate (evaluare la o lună):

·         au fost contactaţi 28.947 agenţi economici, din care 217 angajatori de inserţie;

·         au participat 2.946 agenţi economici, din care 31 angajatori de inserţie;

·         au fost oferite 38.210 locuri de muncă, din care 117 pentru persoanele marginalizate social;

·         au participat 38.762 persoane în căutare de loc de muncă;

·         au fost selectate în vederea încadrării 16.426 persoane, din care 68 persoane cu risc de marginalizare socială;

·         au fost încadrate 7.993 persoane, din care 12 persoane cu risc de marginalizare socială;

·         din cele 7.993 persoane încadrate, 447 au fost cu studii superioare, iar 7.546 au fost cu studii medii.

În primele 5 luni ale anului 2016 au beneficiat de servicii de mediere a locurilor de muncă vacante 192.123 persoane.

Acordarea serviciilor de informare şi consiliere profesională a avut ca rezultat încadrarea unui număr de   16.910 persoane.

În primele 5 luni ale anului 2016 au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională 145.599 persoane.

Ca urmare a participării la programe de formare profesională, organizate atât în anul curent cât şi în anii precedenţi,au fost ocupate 4.980 persoane.  

Prin completarea veniturilor şomerilor care se încadrează înainte de expirarea indemnizaţiei pentru  şomaj s-au încadrat 7.266 şomeri, din care:

-  340 absolvenţi care beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi încadrat;

-  6.926 şomeri care beneficiază de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor pentru încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale s-a realizat ocuparea a 7.819 persoane, din care:

-  7.737 şomeri în vârstă de peste 45 de ani;

-  82 şomeri unici susţinători ai familiilor monoparentale.

Prin subvenţionarea angajatorilor pentru  ocuparea  şomerilor care mai au 5 ani până la pensie, s-a realizat încadrarea a 122 persoane.

Stimularea mobilităţii geografice a forţei de muncă a contribuit la ocuparea a 435 persoane, din care:

-  162 persoane prin încadrarea într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 km faţă de domiciliu (persoanele au beneficiat de primă de încadrare);

-  273 persoane prin încadrarea în altă localitate cu schimbarea domiciliului (persoanele au beneficiat de prima de instalare).

Conform prevederilor Legii nr.335/2013 şi ale Normelor Metodologice de aplicare a acestei legi (HG 473/iunie 2014), ANOFM poate susţine din bugetul asigurărilor pentru şomaj stagiile profesionale pentru absolvenţii de învăţământ superior. În primele patru luni ale anului 2016 au fost încadraţi în muncă 7 absolvenţi de studii superioare pe locuri de muncă destinate stagiarilor, pentru care s-au încheiat convenţii aferente contractelor de stagii profesionale. Cei 7 absolvenţi de învăţământ superior cuprinşi în programul de stagii conform Legii nr.335/2013 au fost încadraţi în primele 4 luni de la înregistrarea în evidenţele agenţiilor.

Prin subvenţionarea angajatorilor care încadrează absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, s-a realizat încadrarea a 2.154 persoane, astfel:

-  198 absolvenţi ai ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

-  1.059 absolvenţi de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal,

-  897 absolvenţi de învăţământ superior.

Au fost acordate prime de încadrare unui număr de 984 absolvenţi de învăţământ.

Prin acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu handicap, s-a realizat ocuparea a 64 persoane.

În urma acordării de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, 11 persoane au iniţiat astfel de activităţi independente din totalul persoanelor care au beneficiat de servicii specializate 1.524 persoane).

Prin încheierea de contracte de solidaritate, s-a realizat încadrarea la angajatorii de inserţie a 126 tineri cu risc de marginalizare socială.

În primele 5 luni ale anului 2016  s-au încheiat contracte de solidaritate în baza Legii nr. 76/2002 cu 171 persoane.

Prin alte măsuri active întreprinse la nivel judeţean, s-a realizat încadrarea a 2.252 persoane, fondurile utilizate pentru susţinerea acestor măsuri active fiind altele decât cele din BAS.

 

II. Programul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2016, pe grupuri ţintă, a prevăzut încadrarea în muncă a:

·         10.530 şomeri de lungă durată, din care:

-3.835 sunt tineri sub 25 ani,

-6.695 sunt şomeri de lungă durată în vârstă de peste 25 ani,

·         5.685 persoane de etnie romă;

·         460 persoane cu handicap;

·         200 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie a copilului;

·         25 persoane eliberate din detentie;

·         10 cetăţeni străini.

Din cele 125.960 persoane încadrate în primele 5 luni ale anului 2016, 3.959 persoane aparţin următoarelor grupuri ţintă:  

·         2.629 şomeri de lungă durată, din care:

ü  769 şomeri tineri de lungă durată;

ü  1.860 şomeri adulţi de lungă durată;

·         1.145 persoane de etnie romă;

·         128 persoane cu handicap;

·         41 tineri care au părăsit sistemul de protecţie al copilului;

·         8 cetăţeni străini;

·         6 persoane eliberate din detenţie;

·         1 persoană refugiată;

·         1 persoană repatriată.

Din cele 125.960 persoane încadrate, 71.479 persoane provin din mediul urban, iar  54.481 persoane din mediul rural. Ponderea persoanelor ocupate pe mediu de rezidenţă este următoarea: 56,75 % dintre persoanele încadrate provin din mediul urban, iar 43,25 % provin din mediul rural.  

Numărul  femeilor încadrate este de 51.566, iar al bărbaţilor de 74.394, ponderea fiind de  40,94 % respectiv 59,06 %.

În primele cinci luni ale anului 2016, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în cautare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 294.729 persoane.

Cele 294.729 persoane au beneficiat de următoarele tipuri de măsuri:  

·         servicii de mediere a muncii – 192.123 persoane;

·         servicii de informare şi consiliere profesională – 145.599 persoane;

·         servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri – 1.524 persoane;

·         servicii de acompaniament social personalizat prin încheierea de contracte de solidaritate 171 tineri cu risc de marginalizare socială.

Precizăm că, pentru a se încadra, o persoană participă la mai multe măsuri active, aplicându-i-se un pachet personalizat în funcţie de aptitudini, capacităţi şi nivel profesional. Astfel, o persoană poate fi evidenţiată atât la mediere, la informare şi consiliere profesională, cât şi la formare profesională sau la una dintre măsurile de subvenţionare, la total, însă, fiind evidenţiată o singură dată.

 


Trimite unui prieten: e-mail: numele dvs: